Brand in afvalverwerkingsbedrijf Icova

Nederland, Amsterdam, 29 mei 2017.

Smeulende resten na de brand in afvalverwerkingsbedrijf Icova in Westelijk havengebied.

Foto: Jean-Pierre Jans

Leave a Reply